Diskriminácia na trhu práce

 

 

Diskriminácia by sa dala definovať ako konanie, kedy sa v rovnakej situácii zaobchádza s jedným človekom inak než by sa zaobchádzalo s iným človekom na základe jeho odlišností. Možno ste sa s takýmto konaním už stretli, alebo ste boli jeho súčasťou a ani si to neuvedomujete. 

Nie je žiadnym tajomstvom, že muži zarábajú v práci na rovnakej pozícii viac ako ženy, pravdou je, že zamestnávateľ dá prednosť skôr mladšej osobe ako osobe, ktorej chýba pár rokov do dôchodku. O problémoch, ktoré majú zdravotne postihnutí keď sa chcú zamestnať hádam ani netreba hovoriť. 

 

Diskriminácia a legislatíva

V našej krajine je diskriminácia zákonom zakázaná. Okrem ústavného zákonu, ktorý garantuje základné práva a slobody všetkým bez ohľadu na farbu pleti, pohlavie, vieru, zmýšľanie, atď máme aj antidiskriminačný zákon.

Antidiskriminačný zákon sa okrem iného zameriava aj na diskrimináciu v zamestnaní.  Tento zákon zakazuje diskrimináciu zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, farby pleti, rasy, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu, viery, náboženstva, politického zmýšľania, národného a sociálneho pôvodu, národnosti, postavenia, rodu, majetku, .... 

Aj napriek zákonu, ktorý zabezpečuje rovnosť v zamestnaní všetkým zamestnancom u nás k diskriminácii dochádza. Hlavnú úlohu to zohráva hlavne zdravotný stav, vek a aj pohlavie. 

 

Zásady rovnakého zaobchádzania

Zásady rovnakého zaobchádzania sa vzťahujú na všetky aspekty pracovných vzťahov. Od prijatia do zamestnania až po prepúšťanie. Medzi tieto aspekty patria hlavne

  • prijímanie a prepúšťanie zo zamestnania
  • nefinančné výhody, pracovný čas a podmienky v práci
  • spôsob komunikácie v práci
  • vzdelávanie zamestnancov (absolvovanie kurzov)
  • nárok a čerpanie dovolenky
  • poskytovanie sociálnych výhod
  • mzdové podmienky
  • a ďalšie

 

Formy diskriminácie

Priama diskriminácia – hovoríme o nej vtedy ak je zaobchádzanie s jednou osobou menej výhodné než zaobchádzanie s inou osobou v rovnakej situácii. Môže to byť napríklad uprednostnenie muža pred ženou pri prijímaní do zamestnania z dôvodu, že na pracovnú pozíciu sú uprednostňovaní muži. 

Nepriama diskriminácia – navonok nevinné nariadenie znevýhodňuje inú osobu (alebo celú skupinu osôb) v porovnaní s inými. Príkladom môže byť nariadenie keď zamestnávateľ zakáže nosiť v zamestnaní pracovníkom prejavy náboženského vyznania. Ak nosíte retiazku s príveskom kríža v práci by ste ju mať nemohli. Navonok je toto nariadenie nevinné, lebo zakazuje nosiť symbol náboženského vyznania všetkým zamestnancom. Nevzťahuje sa ale rovnako na všetkých. Toto nariadenie sa týka len veriacich osôb. 

Obťažovanie – konanie namierené proti ľudskej dôstojnosti, sebavedomiu, cti a sebaúcte. Aby sme mohli hovoriť o obťažovaní musí byť zároveň splnená aj ďalšia podmienka a to nepríjemné, nevhodné alebo urážlivé zaobchádzanie s dotknutou osobou. Najznámejšie je sexuálne obťažovanie, ktorého úmyslom je vytvoriť zastrašujúce, zneucťujúce či ponižujúce prostredie na pracovisku. Pozor, nemýľte si sexuálne obťažovanie s flirtovaním, ktoré môže byť znakom priateľského správania. Ak vás ale flirtovanie obťažuje slušne to kolegovi v práci povedzte. 

Pokyn na diskrimináciu – často k diskriminácii dochádza medzi kolegami alebo nadriadeným a jeho priamym podriadeným. K nerovnakému zaobchádzaniu ale môže dôjsť aj na pokyn inej, nadriadenej osoby. Nadriadený dáva pokyn podriadenému na diskriminovanie tretej osoby.

Nabádanie na diskrimináciu – najčastejšie k nemu dochádza medzi zamestnancami na rovnakej pracovnej pozícii. Jedna osoba nabáda druhú na diskrimináciu tretej osoby.

 

Ako sa brániť diskriminácii 

Väčšina zamestnávateľov nemá problém s udržaním rovnakého zaobchádzania na pracovisku. Nájdu sa ale aj takí, ktorým to problém robí. Ak máte dojem, alebo ste presvedčení, že ste v práci diskriminovaní môžete sa brániť.

  1. Sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť (písomne) svojmu zamestnávateľovi. Ten je povinný na sťažnosť odpovedať a vykonať nápravu. Sťažnosť by mala obsahovať opis diskriminačného konania. Sťažnosť môže podať aj zamestnanec, ktorý je svedkom diskriminácie, nemusí ju podávať len obeť. Je možné podať písomnú sťažnosť aj anonymne, v tomto prípade sa ale zamestnávateľovi bude ťažko odpovedať. Celú záležitosť by aj napriek tomu mal prešetriť a vyriešiť.

  1. Súd

Ak sťažnosť zamestnávateľ ignoroval, alebo ju neriešil môžete sa obrátiť na súd. Tu môžete žiadať nápravu protiprávneho konania (napríklad doplatiť časť mzdy ak za rovnakú prácu berie váš kolega viac ako vy).

Ďalšími možnosťami ako sa domôcť rovnakého zaobchádzania je podanie oznámenia o spáchaní priestupku voči občianskemu spolunažívaniu alebo podať žalobu na ochranu osobnosti. 

 

Diskriminácia v EU

Diskriminácia nie je tolerovaná nikde v Európe. Zákon o rovnakom zaobchádzaní platí v celej EU. Ak sa zamestnáte v zahraničí, v niektorej z krajín EU zamestnávateľ s vami musí zaobchádzať rovnako ako so zamestnancami na rovnakej pozícii z danej krajiny. Máte právo na rovnaké pracovné podmienky a rovnaké pracovné výhody (vrátane platu a odmien) ako ostatní zamestnanci.

 

 

Martina | 123jobs.sk | 123jobs Media s.r.o.