Spracovanie osobných údajov

 

 

Prevádzkár 123jobs Media s.r.o. ako správca osobných údajov (ďalej tiež "správca") poskytuje týmto nasledujúce informácie:

 

1. Právny základ pre spracovanie

- zmluva o poskytnutí inzercie

- poskytovanie osobných údajov je povinnosťou subjektov údajov - Objednávateľa, ktorá vyplývá zo zmluvy o poskytnutí Inzercie

2. Účel spracovania

- poskytovanie služieb podľa zmluvy o poskytnutí Inzercie uzavretej s Objednávateľom

3. Príjemcovia osobných údajov

- orgány verejnej moci (napr. súdy, správne orgány)

- poskytovatelia účtovných a daňových služieb

- ďalší príjemcovia podľa potrieb a pokynov Objednávateľa

4. Doba spracovania osobných údajov

- osobné údaje budú spracované po dobu platnosti vyššie spomenutej zmluvy a po jej skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy zákona č.499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

5. Práva Objednávateľa

- právo na prístup k osobným údajom znamená, že Objednávateľ má právo od správcu získať informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje, a ak áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané. Objednávateľ má tiež právo, aby správca bez zbytočného odkladu na jeho žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré se ho týkajú zmenil. Neúplné údaje má Objednávateľ právo kedykoľvek doplniť.

- právo na zmazanie osobných údajov predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, ktoré o Objednávateľovi spracováva, avšak ak sú splnené určité podmienky a Objednávateľ o to požiada.

- právo obmedzenia znamená, že Objednávateľ má právo, aby správca v určitých prípadoch obmedzil spracovávanie jeho osobných údajov. Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch správcu, tretej strany alebo je nevyhnutné pre splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, má Objednávateľ právo kedykoľvek vzniesť námietku.

- právo na prenositeľnosť údajov dáva Objednávateľovi možnosť získať osobné údaje, ktoré správcovi poskytol, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne predať inému správcovi, alebo ak je to technicky možné, žiadať, aby si ich správcovia predali medzi sebou.

Upozornenie:

- právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní, keďže osobné údaje zákazníka sú spracovávané z dôvodu plnenia zmluvy uzavretej s Objednávateľom, nie na základe súhlasu so spracovaním.

- v prípade, že bude Objednávateľ akokoľvek nespokojný so spracovaním svojich osobných údajov správcom, môže podať sťažnosť priamo jemu, alebo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

 

Prevádzkár sa zaväzuje plniť všetky povinnosti, ktoré mu vo vzťahu k osobným údajom ukladá zákon č. 101/2000 Sb., o ochran osobních údajů, a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Objednávateľ sa zaväzuje plniť všetky povinnosti, ktoré mu vo vzťahu k osobným údajom ukladá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to predovšetkým vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie, ktorých osobné údaje získal prostredníctvom pracovného portálu www.123jobs.sk.

Objednávateľ je oprávnený osobné údaje Záujemcu použiť výhradne k obsadeniu voľného pracovného miesta. 

Objednávateľ je povinný chrániť osobné údaje Záujemcu získané prostredníctvom portálu pred akýmkoľvek zneužitím a nesmie ich použiť pre seba alebo pre niekoho iného na akékoľvek iné účely, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. 

V prípade porušenia tejto povinnosti je Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedný za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Objednávateľ súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkárovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto ustanovení vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Objednávateľ tieto nároky uspokojiť a Prevádzkára v plnom rozsahu odškodniť. 

 

 

123jobs Media s.r.o.