Obchodné podmienky

I. Základné pojmy

 

www.123jobs.sk je inzertný web prevádzkovaný poskytovateľom.

 

Poskytovateľ:

123jobs Media s.r.o., Za Hládkovem 680/12, 169 00 Praha 6

IČ: 053 34 969

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262103

Bankovní spojení: č.ú. 848757/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

IBAN: CZ33 5500 0000 0000 0084 8757

SWIFT: RZBCCZPP

 

Objednávateľ:

Právnická osoba či fyzická osoba - podnikateľ, ktorý uzavrie s prevádzkárom zmluvu o poskytovaní inzertných služieb na www.123jobs.sk.

 

Záujemca:

Návštevník pracovného portálu.

 

II. Ponuka služieb, cenník

 

Inzertný web www.personalistka.sk poskytuje podnikateľom a ďalším subjektom využívajúcim prácu tretích osôb služby najmä v oblasti inzercie voľných pracovných miest.

Ponuka služieb a cena služieb sa riadi platným cenníkom uverejneným na www.123jobs.sk (ďalej len „Cenník“). Ponuka služieb a ich cena môže byť dohodnutá individuálne odchýlne v závislosti na rozsahu ponúkaných služieb a potrebách Objednávateľa. 

Ceny a rozsah poskytovaných služieb sa môžu meniť v závislosti na vývoji pracovného trhu, návštevnosti webu atď.

Objednávateľ má právo prístupu k objednaným službám. Tento prístup je chránený užívateľským menom a heslom, ktoré si Objednávateľ zvolí. 

Objednávateľ je povinný chrániť tieto prihlasovacie údaje pred zneužitím. Prevádzkár nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie týchto údajov neoprávnenou osobou.

Prevádzkár si vyhradzuje právo meniť rozsah, cenu alebo špecifikáciu služieb podľa vlastného uváženia. Táto zmena však nemá vplyv na už uzavreté zmluvy s Objednávateľmi.

Základnou službou poskytovanou objednávateľom je inzercia ponúk voľných pracovných miest na inzertnom webe www.123jobs.sk (ďalej len „Inzercia“). 

Jednotlivé produkty Inzercie sú špecifikováné v Cenníku.

 

 

 

III. Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb

 

Prevádzkár prijíma objednávky Objednávateľov na uzavretie zmluvy o poskytnutí Inzercie, a to prostredníctvom elektronického formulára na www.123jobs.sk. 

Vyplnením tohto formulára a kliknutím na tlačítko s názvom "potvrdiť a zverejniť inzerciu" je zo strany Objednávateľa podaný návrh Prevádzkárovi na uzavretie zmluvy o poskytnutí Inzercie, a to v rozsahu zvolenom Objednávateľom a za cenu podľa platného Cenníka a v súlade s týmito obchodnými podmienkami. 

Odoslaním objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že sa s podmienkami uzavretia zmluvy a Cenníkom zoznámil.

Objednávateľ berie na vedomie, že Objednávka nemusí být Prevádzkárom písomne ani elektronicky potvrdzovaná.

Objednávka je akceptovaná Prevádzkárom a zmluva o poskytnutí Inzercie je uzavretá konkludentne v okamihu zahájenia poskytovania služby  Prevádzkárom, teda okamihom uverejnenia Inzercie na portály www.123jobs.sk.

Prevádzkár môže uzavretie zmluvy odmietnuť v prípade, že:

- Objednávateľ v minulosti porušil záväzky voči Prevádzkárovi alebo má záväzok po lehote splatnosti

- Objednávka je v rozpore s dobrými mravmi

- Objednávateľ uviedol neplatné, neúplné alebo nesprávne údaje ( názov/ meno, IČO, sídlo )

  

 

IV. Zverejňovanie pracovných ponúk

 

Prevádzkár sa zaväzuje uverejňovať Inzerciu podľa podmienok zmluvy uzavretej s Objednávateľom.

Prevádzkár si vyhradzuje právo pozastaviť plnenie zo zmluvy v týchto prípadoch:

- inzercia je v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky alebo dobrými mravmi

- inzercia má sexuálny podtext alebo sa týka poskytovania sexuálnych alebo erotických služieb

- obsah inzercie je zaradený do nesprávnej kategórie alebo regiónu. Za správne zaradenie do kategórie a regiónu v objednávke zodpovedá Objednávateľ

- inzercia by mohla poškodiť dobré meno Prevádzkára alebo tretích osôb

- inzercia obsahuje multi-ponuku pracovných pozícií v rozpore s podmienkami zmluvy

- inzercia porušuje autorské práva, práva súvisiace s právom autorským, práva k ochrannej známke, obchodné meno, chránené označenie pôvodu alebo práva priemyslové

- inzercia podnecuje nenávisť voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a presvedčenie

- inzercia obsahuje iba reklamu

- inzercia obsahuje nepravdivý údaj o inej osobe, spôsobilý značnou mierou ohroziť jej vážnosť, dobré meno alebo povesť, poškodiť ju v zamestnaní, narušiť jej rodinné vzťahy alebo jej spôsobiť inú vážnu újmu

 

 

Pravidlá pre Inzerciu zadarmo:

 

Inzercia zadarmo sa vzťahuje na jednorázové zverejnenie inzerátu kategórie INZERÁT ŠTART s jednou pracovnou ponukou po dobu 30 dní.

Inzercia zadarmo je určená výhradne pre fyzické osoby - podnikateľov (SZČO), neziskové organizácie a vzdelávacie zariadenia. Pre všetky ostatné subjekty je inzercia platená.  

Objednávateľ, ktorý je právnickou osobou – podnikateľom, berie na vedomie, že Inzercia zadarmo je určená pre iné subjekty. 

Objednávateľ, ktorý je právnickou osobou - podnikateľom, se zaväzuje, že nebude činit objednávku Inzercie zadarmo a berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade objednávky Inzercie zadarmo bude táto objednávka predstavovať návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí Inzercie v kategórii INZERÁT ŠTART a v prípade uzavretia zmluvy bude takáto Inzercia spoplatnená podľa platného Cenníka.

Objednávateľ, ktorý je právnickou osobou – podnikateľom, sa zaväzuje v prípade, že učiní aj napriek vyššie uvedenému objednávku Inzercie zadarmo, uhradiť túto inzerciu podľa platného Cenníka.

 

 

V. Platobné podmienky, fakturácia

 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkárovi za služby cenu podľa Cenníka, ak cena nebola zjednaná inak.

Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného Prevádzkárom, a to v lehote splatnosti uvedenej na príslušnej faktúre.

Objednávateľ súhlasí s vystavením a zaslaním daňového dokladu v elektronickej podobe.

V prípade meškania Objednávateľa s úhradou ceny má Prevádzkár právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň meškania.

Prevádzkár nie je platcom DPH. V prípade, že sa Prevádzkár stane platcom DPH, bude k cenám uvedeným v Cenníku pripočítaná DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.

V prípade meškania Objednávateľa s úhradou faktúry je Prevádzkár oprávnený účtovať Objednávateľovi administratívny poplatok za písomnú upomienku vo výške 20 €.

  

 

VI. Reklamácie

 

Objednávateľ má právo na reklamáciu služieb v prípade, že sa chyba vyskytla na strane Prevádzkára. 

Objednávateľ je oprávnený v rámci reklamačného postupu požadovať zľavu alebo náhradné plnenie (uverejnenie Inzercie) za dni, počas ktorých nebola služba poskytovaná podľa dohodnutého rozsahu. 

Ak neurobí voľbu práva Objednatelnávateľ v reklamácii, je oprávnený tak učiniť Prevádzkár.

Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, kedy Objednávateľ chybu zistil alebo pri náležitej pozornosti mohol zistiť, najneskôr však do 2 mesiacov odo dňa uverejnenia Inzercie.

Reklamáciu je Objednávateľ oprávnený podať elektronicky na email info@123jobs.cz. Prevádzkár sa zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 10 dní.

  

 

VII. Zodpovednosť Prevádzkára

 

Prevádzkár nezodpovedá za prerušenie poskytovania služieb v prípade vyššej moci, v prípade poruchy na zariadení dodávateľov energií a služieb (el. energie, telekomunikačné spojenie a pod.) alebo v prípade, kedy dôvod prerušenia poskytovania služieb leží na strane Objednávateľa.

Prevádzkár nezodpovedá za obsahovú časť Inzercie, za ich jazykovú a gramatickú správnosť a ani za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Inzercii.

Prevádzkár negarantuje Objednávateľovi nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.

Prevádzkár nezodpovedá za škodu, ktorá môže Objednávateľovi alebo tretím osobám vzniknúť užívaním inzertného portálu, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

Činnosť Prevádzkára podľa týchto obchodných podmienok nie je sprostredkovaním zamestnania za úhradu podľa zákona č. 435/2004 Sb., o zamestnanosti.

  

 

VIII. Ochrana osobných údajov - informácie o spracovávaní osobných údajov

 

Prevádzkár ako správca osobných údajov (ďalej tiež "správca") poskytuje týmto nasledujúce informácie:

1. Právny základ pre spracovanie

- zmluva o poskytnutí inzercie

- poskytovanie osobných údajov je povinnosťou subjektov údajov - Objednávateľa, ktorá vyplývá zo zmluvy o poskytnutí Inzercie

2. Účel spracovania

- poskytovanie služieb podľa zmluvy o poskytnutí Inzercie uzavretej s Objednávateľom

3. Príjemcovia osobných údajov

- orgány verejnej moci (napr. súdy, správne orgány)

- poskytovatelia účtovných a daňových služieb

- ďalší príjemcovia podľa potrieb a pokynov Objednávateľa

4. Doba spracovania osobných údajov

- osobné údaje budú spracované po dobu platnosti vyššie spomenutej zmluvy a po jej skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy zákona č.499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

5. Práva Objednávateľa

- právo na prístup k osobným údajom znamená, že Objednávateľ má právo od správcu získať informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje, a ak áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané. Objednávateľ má tiež právo, aby správca bez zbytočného odkladu na jeho žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré se ho týkajú zmenil. Neúplné údaje má Objednávateľ právo kedykoľvek doplniť.

- právo na zmazanie osobných údajov predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, ktoré o Objednávateľovi spracováva, avšak ak sú splnené určité podmienky a Objednávateľ o to požiada.

- právo obmedzenia znamená, že Objednávateľ má právo, aby správca v určitých prípadoch obmedzil spracovávanie jeho osobných údajov. Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch správcu, tretej strany alebo je nevyhnutné pre splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, má Objednávateľ právo kedykoľvek vzniesť námietku.

- právo na prenositeľnosť údajov dáva Objednávateľovi možnosť získať osobné údaje, ktoré správcovi poskytol, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne predať inému správcovi, alebo ak je to technicky možné, žiadať, aby si ich správcovia predali medzi sebou.

Upozornenie:

- právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní, keďže osobné údaje zákazníka sú spracovávané z dôvodu plnenia zmluvy uzavretej s Objednávateľom, nie na základe súhlasu so spracovaním.

- v prípade, že bude Objednávateľ akokoľvek nespokojný so spracovaním svojich osobných údajov správcom, môže podať sťažnosť priamo jemu, alebo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Prevádzkár sa zaväzuje plniť všetky povinnosti, ktoré mu vo vzťahu k osobným údajom ukladá zákon č. 101/2000 Sb., o ochran osobních údajů, a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Objednávateľ sa zaväzuje plniť všetky povinnosti, ktoré mu vo vzťahu k osobným údajom ukladá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to predovšetkým vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie, ktorých osobné údaje získal prostredníctvom pracovného portálu www.123jobs.sk.

Objednávateľ je oprávnený osobné údaje Záujemcu použiť výhradne k obsadeniu voľného pracovného miesta. 

Objednávateľ je povinný chrániť osobné údaje Záujemcu získané prostredníctvom portálu pred akýmkoľvek zneužitím a nesmie ich použiť pre seba alebo pre niekoho iného na akékoľvek iné účely, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. 

V prípade porušenia tejto povinnosti je Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedný za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Objednávateľ súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkárovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto ustanovení vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Objednávateľ tieto nároky uspokojiť a Prevádzkára v plnom rozsahu odškodniť. 

  

 

IX. Ostatné dojednania

 

Každý inzerát môže obsahovať iba ponuku jednej pracovnej pozície. Multi-ponuka viac pracovných pozícií v jednom inzeráte je zakázaná a Objednávateľ si vyhradzuje právo pozastaviť plnenie zmluvy v prípade, že Objednávateľ do jedného inzerátu zahrnie viac pracovných pozícií.

Objednávateľ berie na vedomie, že cena inzercie podľa Cenníka je stanovená na objednané obdobie a tým, že Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za inzerciu za celé obdobie, aj keď Objednávateľ celé obdobie nevyužije, napr. inzerát zmaže alebo pozastaví pred uplynutím zjednaného obdobia.

Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkár bude evidovať IP adresu zariadenia, z ktorého je inzercia objednávaná.

Za obsah a gramatickú správnosť Inzercie nesie v plnom rozsahu zodpovednosť Objednávateľ. Prevádzkár si však pred zverejnením vyhradzuje právo na štylistické úpravy.

Ak objednávka Inzercie obsahuje akékoľvek grafické znázornenie, logo, fotografiu alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vyrovnanie vzťahov s autorom takého diela zodpovedá výlučne Objednávateľ v plnom rozsahu. Objednávateľ súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkárovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odstavci vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje se Objednávateľ tieto nároky uspokojiť a Prevádzkára v celom rozsahu odškodniť.

Prevádkár je oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie služieb Objednávateľovi bez nároku Objednávateľa na kompenzáciu, ak Objednávateľ závažným spôsobom porušuje zmluvu, najmä ak:

- Objednávateľ využíva osobné údaje Záujemcov – uchádzačov o zamestnanie v rozpore s týmito obchodnými podmienkami

- Objednávateľ prostredníctvom svojej registrácie umožňuje využívať služby akejkoľvek inej osobe, ktorá je u Prevádzkára negatívne vedená z dôvodu neuhradenia akéhokoľvek splatného záväzku voči Prevádzkárovi alebo z dôvodu využívania osobných údajov Zájemcu v rozpore s týmito obchodnými podmienkami

- neoprávnene užíva alebo tretej osobe umožňuje užívať Inzerciu zadarmo v rozpore s týmito obchodnými podmienkami

- Prevádzkár zistí, že registrácia Objednávateľa nebola z akéhokoľvek dôvodu oprávnená

- Objednávateľ jedná v rozpore so zmluvou a/alebo s týmito obchodnými podmienkami a/alebo s dobrými mravmi, a ak by hlavne na základe negatívnych ohlasov zo strany užívateľov stránok a Zájemcov mohlo dôjsť k poškodeniu dobrého mena Prevádzkára a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných služieb.

Zmluva o poskytnutí inzercie, ako aj iné zmluvné vzťahy medzi Prevádzkárom a Objednávateľom vyplívajúce z poskytovania služieb Prevádzkárom, sa riadi právnym poriadkom Českej republiky.

V prípade vzniku sporu zo zmlúv o poskytovaní inzertných alebo iných obdobných služieb medzi Prevádzkárom a Objednávateľom je dána právomoc súdov Českej republiky. Ak je Objednávateľom podnikateľ, dojednáva sa miestna príslušnosť obecného súdu Prevádzkára.

  

Tieto obchodné podmienky a platný Cenník tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.


Tieto obchodné podmienky sú platné od 2.10.2021.

 

 

123jobs Media s.r.o.